Om mig

Jag heter som sagt var Malin Lindholm och jag är legitimerad psykoterapeut samt socionom.

Jag har mer än 15-års erfarenhet av barn och ungdomspsykiatriskt arbete inom öppenvården. Jag har också arbetat på Rädda Barnens terapimottagning, främst med svårt traumatiserade ungdomar. Innan psykoterapeututbildningen arbetade jag med barn och familjer inom socialtjänsten.

Jag har bred erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom vård och omsorg och är upphandlad handledare för Göteborgs stad samt Västra Götalandsregionen. Jag har även arbetat med metodutveckling samt implementering.

Sedan ett par år tillbaka är jag regelbundet med i Sveriges Radios programserie Fatta familjen som tar upp svåra frågor man möter i föräldrarollen.
Fatta familjen

Vidareutbildning

Jag har kompetens/vidareutbildning i följande behandlingsformer

KBT

Kognitiv Beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

TF-KBT

Trauma Fokuserad- Kognitiv Beteende Terapi som är en terapeutisk behandling av traumatisering.

ITP

Vilket är en terapeutisk behandlingsform av depression.

ABFT

En familjeterapeutisk behandlingsform vid bland annat depression och suicidalitet.

Marte-meo

Marte meo är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa föräldrar, lärare, och personal i vård och omsorg att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för.

Familjeterapi

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Föräldrautbildning

Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan.

Schematerapi

Schematerapi handlar i grunden om hur en individ förhåller sig till grundläggande känslomässiga behov. Dessa behov går att betrakta som allmängiltiga principer människan ständigt måste förhålla sig till.